Showing posts with label saal ki paheli. Show all posts
Showing posts with label saal ki paheli. Show all posts

Wednesday, July 4, 2012

Aise kya Chiz hai?

wo kya chiz hai jo saal me ek baar
Mahine me do bar , hafte me char bar,
Aur Din me 6 bar aati hai.. ??