Showing posts with label Laal rang ki paheli. Show all posts
Showing posts with label Laal rang ki paheli. Show all posts

Sunday, July 22, 2012

Laal aur Kala

Khridne Par Kala
Jalane par Laal
Fenkne par Safed
Btao kya hai ye?