Showing posts with label Gardhan ki paheli. Show all posts
Showing posts with label Gardhan ki paheli. Show all posts

Saturday, September 1, 2012

Gardan Kato to Chlu mai

Lamba purja chalta hai,
chal ke phir rukh jata hai!!
Chaku laao gardan katoon,
phir woh chalne lagta hai???
Bolon kya hai woh??